مشخصات مشتری

به منظور امکان برقرای تماس، موارد ستاره دار را حتماً تکمیل نمایید:

برای ارسال نسخه ای از سفارش برای شما

مشخصات سفارش مونتاژ SMT


تغییر فایل انتخاب فایل
تغییر فایل انتخاب فایل


روش تحویـل

توضیحـات سفارش

*